W skład narzędzi gieldowyradar.pl wchodzą następujące moduły:

W tym miejscu znajdują się wszystkie podstawowe informacje o spółkach. 

Po zaznaczeniu nazwy spółki, która nas interesuje uzyskujemy dostęp do następujących sekcji:


Wizytówka:

Tutaj znajdziemy informacje o profilu działalności spółki, szybko sprawdzimy jej kapitalizację, liczbę akcji, free float, a także dane adresowe.


Władze:

Jeżeli interesuje nas, kto kieruje firmą, kto zasiada w Radzie Nadzorczej to wystarczy jedno kliknięcie na tę właśnie sekcję.


Dywidendy i prognozy:

Znajdziemy tu informacje o tym, jaka była wysokość wypłaconej dywidendy na akcję w poprzednich okresach, jakie były daty dywidendy i jej wypłaty. W prosty sposób sprawdzimy stopę dywidendy, a także stopę wypłaty dywidendy.

W tym miejscu można także sprawdzić, jakie prognozy przedstawia sama spółka.


Kalendarium:

Każdy inwestor śledzący wydarzenia w spółkach doceni dostęp do informacji na temat planowanych wydarzeń korporacyjnych takich jak, terminy publikacji sprawozdań finansowych lub harmonogram i porządek obrad WZA.


Rekomendacje:

Inwestorzy poszukujący zarówno aktualnych, jak i historycznych rekomendacji maklerskich dotyczacych danej spółki znajdą je właśnie w tej sekcji. Tutaj w szybki sposób sprawdzimy prognozowaną cenę docelową, typ rekomendacji, datę wydania oraz jej źródło.


Zatrudnienie:

To ludzie stanowią o wartości danej firmy. W tej sekcji sprawdzimy wielkość zatrudnienia w firmie i ocenimy rentowność zatrudnienia na podstawie kilku prostych wskaźników.


Sprawozdania finansowe to podstawowe źródło wiedzy dla każdego inwestora.


Bilans:

Podstawowe informacje dotyczące aktywów i pasywów każdej spółki sięgające aż do 2004 roku. Szybka i łatwa analiza struktury i dynamik w obrębie bilansu w oparciu o przedstawione tabelarycznie zmiany rok-do-roku i kwartał-do-kwartału.


Rachunek zysków i strat:

Kluczowa informacja na temat zyskowności firmy. Dane dostępne w wersji kwartalnej oraz skumulowanej. Szybka ocena prostych rentowności a także dynamiki kwartał-do-kwartału i rok-do-roku dostępna natychmiast.


Rachunek przepływów pieniężnych (Cashflow):

Generowanie odpowiedniej ilości gotówki jest dla wielu firm zagadnieniem kluczowym. W tej sekcji można szybko sprawdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych w ujęciu kwartalnym i skumulowanym oraz ocenić dynamikę rok-do-roku.


Segmenty działalności:

Unikatowa i niedostępna w innych serwisach informacja o wynikach w podziale na segmenty działalności (regionalne i operacyjne). Dane dostępne w ujęciu kwartalnym i skumulowanym. Dostępność danych uzależniona od publikacji danych przez emitenta.

"Rentgen" to prawdziwy kombajn ułatwiający dogłębną analizę spółek giełdowych. Każdy z modułów pozwala na szybką i efektywną analizę innego aspektu funkcjonowania firmy. Możliwość ilustracji trendów na wykresie jest dodatkowym atutem.


Marżowość:

Zestawienie podstawowych wskaźników marży przedsiębiorstwa takich jak: marża na sprzedaży, marża EBIT, marża EBITDA, marża netto.


Rentowność:

Wskaźniki rentowności sprzedaży, rentowności operacyjnej, inwestycyjnej, aktywów oraz najczęściej stosowany wskaźnik rentowności kapitału.


Płynność:

Pierwszy i drugi stopień pokrycia, płynność gotówkowa, szybka i bieżąca, a także pokrycie zobowiązań należnościami.


Struktura aktywów:

Złota i srebrna reguła finansowa, kapitał pracujący i jego udział w aktywach oraz pokrycie kosztów kapitałem obrotowym.


Wykorzystanie majątku:

Rotacja należności, zapasów, majątku obrotowego, majątku trwałego, majątku ogółem oraz cykle należności, zobowiązań, zapasów, cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki.


Zadłużenie:

Zadłużenie ogólne, kapitału własnego, długoterminowe, zadłużenie środków trwałych, zadłużenie netto i zadłużenie finansowe netto oraz wskaźniki zadłużenia netto do EBITDA, zadłużenia finansowego netto do EBITDA. Także pokrycie aktywów trwałych kapitłami stałymi oraz pokrycie zobowiązań kapitałem.


Modele analizy finansowej:

Model DuPonta, EM-Score Altmana oraz F-score Piotroskiego.


Wskaźniki giełdowe:

Sprzedaż, zysk, wartość księgowa, wartość księgowa Grahama oraz Enterprice Value w przeliczeniu na jedną akcję, a także wskaźniki cenowe takie jak: Cena/Sprzedaż, Cena/Zysk, Cena/Wartość Księgowa, Cena/Wartość Księgowa Grahama, EV/Sprzedaż, EV/EBIT, EV/EBITDA a także wskaźnik PEG (roczny i trzyletni oparty o dane historyczne), cena akcji i kapitalizacja giełdowa.


Wskaźniki wzrostu:

Roczna i trzyletnia dynamika sprzedaży, zysku netto, zysku na akcję, aktywów i kapitałów obliczana na koniec każdego kwartału.

Dzięki modułowi "Akcjonariat" możesz w mgnieniu oka sprawdzić, kto jest właścicielem spółki, jaką liczbą akcji i jaką liczbą głosów dysponuje (także w ujęciu procentowym).

To, co jest unikalną cechą narzędzia, to możliwość sprawdzenia w portfelach jakich OFE i jakich TFI znajduje się dana spółka.


Moduł "Znaczący inwestorzy" pozwala na szybkie sprawdzenie jakie spółki posiada w swoim portfelu dany inwestor.

Możemy sprawdzić portfele zarówno inwestorów będących osobami fizycznymi, jak i inwestorów finansowych, takich jak OFE lub TFI. Ciekawą cechą jest możliwość sprawdzenia nie tylko tego ile procent danej spółki posiada dany inwestor ale również jaki procent portfela danego inwestora zajmuje konkretna spółka.

"Radar" to najbardziej zaawansowany na polskim rynku skaner fundamentalny. 

To tutaj możesz stworzyć swoją unikalną strategię inwestycyjną. Do wyboru masz 10 dowolnie definiowanych kryteriów dla aż 61 wskaźników.

Przy tworzeniu strategii możesz korzystać ze wskaźników pogrupowanych w przejrzyste kategorie:

 • Marżowość
 • Rentowność
 • Struktura aktywów
 • Wykorzystanie majątku
 • Zadłużenie
 • Płynność
 • Wskaźniki giełdowe
 • Inne wskaźniki (takie jak EM-Score Altmanta lub stopa dywidendy i inne)
 • Wskaźniki wzrostu (takie jak średnioroczna 3-letnia stopa wzrostu zysku i inne)
 • Wskaźniki dynamiki Q/Q (takie jak zmiana kwartał-do-kwartału sprzedaży, EBIT, zobowiązań i innych)

Istnieje możliwość zawężenia spektrum wyszukiwania do spółek z jednej branży lub indeksu. Tak zdefiniowany zestaw kryteriów może zostać zapisany na komputerze użytkownika w formie pliku, który następnie może zostać użyty do natychmiastowego wczytania strategii do "Radaru".

Wynikiem działania "Radaru" jest lista spółek spełniająca na obecną chwilę wszystkie zadane kryteria fundamentalne.

I to co jest najważniejsze: tylko na gieldowyradar.pl możesz przetestować swoją strategię na danych historycznych (więcej szczegółów znajdziesz z zakładce "Tester strategii").

"Tester strategii" to jedyne ogólnodostępne narzędzie na polskim rynku pozwalające symulować działanie danej strategii fundamentalnej w oparciu o dane historyczne.

Dzieki niemu możesz dowiedzieć się jaką stopę zwrotu przyniosłaby Twoja strategia gdybyś zaczął ją stosować 7 lat temu.

Tak długi okres symulacji pozwala prześledzić zachowanie strategii zarówno w bessie, jak i w hossie (typowe cykle giełdowe mieszczą się w tym przedziale czasu). "Tester strategii" zakłada, że inwestycja rozpoczęła się dokładnie 7 lat temu (licząc od dnia dzisiejszego) i co miesiąc buduje portfel w oparciu o kryteria strategii, czyli sprawdza, które spółki spełniały kryteria strategii w danym dniu w przeszłości. Przebudowa portfela (z ang. rebalancing) odbywa się co miesiąc. To oznacza, że w ramach symulacji, przez 7 lat co miesiąc cały portfel jest sprzedawany i kupowane są do niego spółki, które spełniają kryteria strategii na koniec tego miesiąca. Za każdym razem portfel jest dzielony na tyle równych części, ile spółek przeszło w danym miesiącu przez filtry strategii. Istnieje także możliwość przetestowania strategii z użyciem kwartalnej przebudowy portfela.

Co więcej, aby uniknąć bardzo często spotykanego błędu dotyczącego wykorzystywania wiedzy o przeszłości (z ang. look-ahead bias) "Tester strategii" wykorzystuje daty publikacji sprawozdań finansowych do analizy kryteriów. Dzięki temu "Tester strategii" zakłada, że do momentu publikacji danych finansowych wiedza o wynikach danej spółki giełdowej nie była w ogóle dostępna. To konserwatywne podejście (ignorujące fakt dyskontowania przez rynek publikacji prognoz, raportów analitycznych itp.) pozwala na maksymalne zwiększenie wiarygodności testów. 

"Tester strategii" uwzględnia także spółki już nienotowane. Dzięki temu wyeliminowany został tzw. "survivorship bias", czyli błąd polegający na ignorowaniu w analizie przeszłości podmiotów, które już nie znajdują się w zbiorze danych.

Kolejnym elementem zwiększającym wiarygodnosć testów jest uwzględnienie dywidend w wynikach. Podawane symulowane stopy zwrotu zawierają również zysk z dywidendy.

Wyniki działania "Testera strategii" dostępne są w formie:

 • wykresu, gdzie prezentujemy porównanie wartości hipotetycznego portfela o wartości początkowej 100 z indeksem WIG,
 • tabelarycznej, gdzie prezentujemy stopy zwrotu w okresach 3 miesiące, rok, 3 lata, 5 lat, 7 lat oraz średnioroczną stopę zwrotu i odchylenie standardowe.

Zarówno lista spółek, jak i wartość hipotetycznego portfela na każdy dzień symulacji może zostać wyeksportowana do postaci pliku CSV.

"Tester strategii" jest dostępny z poziomu dwóch modułów "Radar" oraz "Strategie guru".

 

Wycena porównawcza to bardzo często stosowana metoda wyceny spółek. Dzięki "Porównywarce" jest ona jeszcze prostsza.

Dzięki temu modułowi wystarczy wybrać spółkę, którą chcemy wycenić a następnie dodać spółkę lub grupę spółek (może to być także branża lub indeks), która będzie stanowić punkt odniesienia do wyceny.

Teoretyczna wycena jest przeprowadzana w oparciu o 4 wskaźniki:

 • Cena/Kapitał
 • Cena/Sprzedaż
 • Cena/Zysk
 • Cena/EBIT

Poziom istotności każdego ze wskaźników w wycenie możemy ustawić suwakiem w przedziale 0-100% co pozwala na dopasowanie metodologii wyceny do naszych preferencji.

Dla grupy spółek mamy możliwość określić także, czy wycena ma bazować na porównaniu z medianą, czy średnią podanych wskaźników dla danej grupy.


 

Wielu inwestorów rozpoczyna swoją karierę od próby zrozumienia metod inwestycyjnych guru inwestycji. Znani inwestorzy, którzy swoje strategie opracowywali przez lata często dzielą się swoimi przemyśleniami i dzięki temu można zdobyć nie tylko wiedzę ale i inspirację potrzebną do opracowania własnej metody inwestycyjnej. 

W opraciu o moduł "Radar" zespół Quant Research opracował strategie inwestycyjne znanych inwestorów giełdowych. Należy podkreślić, że jest to jedynie interpretacja metod inwestycyjnych znanych inwestorów.

Dzięki "Strategiom Guru" możemy podpatrzeć jakie teoretyczne stopy zwrotu osiągaliby najwięksi inwestorzy giełdowi na polskim rynku gdyby korzystali narzędzia "Radar". Moduł ten pozwala wyświetlić listę spółek spełniajacą kryteria strategii danego "guru" a także zobaczyć na wykresie jak zestaw kryteriów stworzony przez niego sprawdzałby się w przeszłości w porównaniu z WIG. 

Do dyspozycji mamy także tabelę ze stopami zwrotu znaną z "Testera strategii".

Na chwilę obecną zdefiniowane są strategie następujacych guru:

 • Joseph Piotroski, High F-score
 • Benjamin Graham, Enterprise Investor, Defensive Investor
 • Peter Lynch
 • Bill Miller, Contrarian Value
 • Charles Kirkpatrick
 • Warren Buffet
 • John Templeton
 • John Neff Value Screen
 • Jim Slater ZULU Principle
 • Martin Zweig

a także cztery strategie, których nie można przypisać konkretnemu inwestorowi:

 • Price to Free Cash Flow (strategia oparta na wskaźniku Cena/Wolne przepływy pieniężne)
 • Fudamental Rule of Thumb
 • CRD
 • Price/Sales

Szczegółowe opisy kryteriów każdej ze strategii znajdują się w "Przewodniku".