Instrukcja obsługi

1. Wygląd i menu główne.
Po uruchomieniu aplikacji w oknie przeglądarki widoczne są trzy obszary:
a) Menu główne zawierające zakładki: Profil, Analiza, Skaner i Strategia
b) chowany panel boczny, gdzie mieści się lista spółek/wskaźników, pole wyszukiwania nazwy spółki oraz pole zawężania grupy widocznych spółek
c) podstawowy obszar roboczy

2. Wybór spółki.
Wybór poprzez wyszukiwanie.
Aby wyświetlić dane dotyczące wybranej spółki należy wprowadzić jej nazwę lub kod (ticker) w polu wyszukiwania nazwy spółki. Wyszukiwanie odbywa się dynamicznie a na liście spółek pojawiają się jedynie te spółki, których kod lub nazwa zawiera wprowadzane znaki. Po kliknięciu na nazwę wybranej spółki, panel wyboru spółki schowa się a dane jej dotyczące zostaną wyświetlone w podstawowym obszarze roboczym.

Zawężanie listy spółek.
Istnieje możliwość wyboru spółki poprzez zawężanie listy spółek. W tym celu należy kliknąć w polu wyboru grupy spółek i wprowadzić nazwę branży, indeksu lub rynku jaki nas interesuje, alternatywnie można wybrać tę nazwę z rozwijalnej listy. W celu przyspieszenia wyszukiwania należy najpierw wcisnąć przycisk z typem grupy spółek jaka nas interesuje a następnie z tak zawężonej rozwijalnej listy wybrać grupę spółek jak poprzednio. Możliwa jest kombinacja wszystkich trzech typów (branża, indeks, rynek) w celu maksymalnego zawężenia listy spółek.Aktualne grupy spółek.

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji dostępna była następująca lista branż dla rynku głównego GPW:
Banki; Budownictwo; Deweloperzy; Energetyka; Finanse inne; Handel detaliczny; Handel hurtowy; Hotele i Restauracje; Informatyka; Konglomeraty; Media; Przemysł spożywczy; Przemysł inne; Przemysł chemiczny; Przemysł drzewny; Przemysł elektromaszynowy; Przemysł farmaceutyczny; Przemysł lekki; Przemysł materiałów budowlanych; Przemysł metalowy; Przemysł motoryzacyjny; Przemysł paliwowy; Przemysł surowcowy; Przemysł tworzyw sztucznych; Telekomunikacja; Ubezpieczenia; Usługi inne.

Dla rynku ASO NewConnect:
Budownictwo NC; e-Handel NC; Eco-Energia NC; Handel NC; Informatyka NC; Inwestycje NC; Media NC; Nieruchomości NC; Ochrona zdrowia NC; Recykling NC; Technologie NC; Telekomunikacja NC; Usługi finansowe NC; Usługi inne NC; Wypoczynek NC.

Lista indeksów miała postać:
BRAK; WIG; WIG20; WIG30; mWIG40; WIG50; WIG250; Strefa Niższej Płynności; Lista Alertów; WIGsurowce; WIGdiv; WIGbanki; WIGbudownictwo; WIGchemia; WIGdeweloperzy; WIGenergia; WIGinformatyka; WIGmedia; WIGpaliwa; WIGspożywczy; WIGtelekomunikacja; RESPECT; WIGukraina; WIGplus; WIG-CEE; NCINDEX; NCINDEX30; NClead.

3. Profil.
Moduł Profil służy do wyświetlania informacji o spółkach zawartych w bazie danych Quant Research.

Widok profilu spółki.
Po wybraniu nazwy interesującej nas spółki wyświetlane są informacje jej dotyczące zebrane w poszczególne sekcje:
– Opis działalności – zawiera podstawowe informacje na temat działalności spółki oraz dane teleadresowe.
– Dane finansowe – zawiera wybrane dane finansowe i wskaźniki dla spółki. W wersji domyślnej tabela występuje w wersji skróconej, aby zobaczyć wszystkie rzędy tabeli należy wcisnąć przycisk „Rozwiń”.
– Akcjonariat – zawiera dane dotyczące akcjonariatu, liczby akcji i udziału w całkowitej liczbie głosów z wyszczególnieniem inwestorów finansowych w osobnych zakładkach („W portfelach OFE” oraz „W portfelach TFI”).
– Giełda – zawiera podstawowe dane związane z obrotem giełdowym takie jak: ISIN, ticker, rynek, indeksy, liczba akcji, free float, obrót, kurs, kapitalizacja.
– Władze i rada nadzorcza – zawiera informacje dotyczące członków zarządu i rady nadzorczej spółki, aby wyświetlić pełne dane należy kliknąć przycisk z ikoną.
– Prognozy spółki – zawiera informacje na temat prognoz własnych spółki, o ile spółka publikuje prognozy. W celu wyświetlenia pełnej historii prognoz należy wcisnąć przycisk z ikoną .
– Rekomendacje analityków – zawiera informacje na temat rekomendacji analityków, a także aktualnej ceny akcji, średniej prognozowanej ceny z ostatnich 5 rekomendacji i wyliczonego na tej podstawie potencjału wzrostu/spadku. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk .
– Dywidenda – zawiera informacje na temat wypłaconych dywidend o ile spółka wypłaca dywidendy. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk .
– Kalendarium – zawiera daty publikacji najbliższych sprawozdań finansowych.
– Zatrudnienie – zawiera informacje na temat liczby pracowników i podstawowe parametry w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, o ile spółka publikuje takie dane. Aby wyświetlić pełną tabelę należy wcisnąć przycisk.

Z prawej strony ekranu umieszczone są dwa przyciski „Sprawozdanie” i „Analizuj” . Przycisk „Sprawozdanie” pozwala na podgląd danych ze sprawozdań zawartych w bazie danych Quant Research. Przycisk „Analizuj” przenosi użytkownika do modułu „Analiza” zapamiętując wybraną spółkę.

Dodatkowe widoki.
Część danych została ukryta w celu poprawy przejrzystości widoku Profil. Aby wyświetlić dodatkowe dane należy wcisnąć przycisk z dwoma strzałkami. Zostanie wyświetlony dodatkowy element widoku zawierający szczegółową tabelę z danymi dotyczącymi danej sekcji.

W przypadku sekcji Dane finansowe podstawowy widok zawiera jedynie sześć pozycji, aby wyświetlić tę tabelę w wersji zawierającej wszystkie dwadzieścia pozycji należy kliknąć przycisk „Rozwiń”. Również i ta sekcja pozwala na wyświetlenie dodatkowych, bardziej szczegółowych danych po kliknięciu „Więcej”.

W każdym momencie przeglądania danych w zakładce Profil istnieje możliwość podglądu danych ze sprawozdań finansowych. W tym celu należy kliknąć przycisk „Sprawozdania”. Zostanie wyświetlony dodatkowy element widoku zawierający Bilans, Rachunek wyników oraz Rachunek Przepływów (Cashflow) umieszczone w trzech zakładkach.

4. Analiza.
Moduł Analiza służy do łatwego porównywania wartości wskaźników i wielkości z bazy danych Quant Research dla wybranej spółki, z użyciem wykresu słupkowego. Dzięki tego typu rozwiązaniu możliwa jest ocena trendów występujących dla danych wielkości a także względnych zmian w czasie dwóch wielkości finansowych. Aby możliwe było wyświetlenie danych i wykresu w obszarze roboczym konieczny jest wybór wskaźników z panelu bocznego. Jeżeli spółka nie została wcześniej wybrana w module Profil należy dokonać jej wyboru przed przystąpieniem do wyboru wskaźników.

Wybór wskaźników.
Wybór wskaźników do analizy następuje przy użyciu panelu bocznego. Kliknięcie w nazwę grupy wskaźników rozwija ją. Kliknięcie wskaźnika automatycznie dodaje go do tabeli wartości i wykresu. Liczba wybranych wskaźników jest widoczna w zielonym obramowaniu tuż obok liczby wszystkich wskaźników w danej grupie.

Istnieje możliwość wyświetlenia podpowiedzi dotyczącej danego wskaźnika poprzez wciśnięcie ikonki informacji. Ponowne jej wciśnięcie ukrywa podpowiedź.

Porównywanie wskaźników na wykresie.
Po wybraniu wskaźników obszar roboczy zostaje podzielony na dwie części: tabelę z danymi oraz wykres. Aby umieścić wskaźnik na wykresie należy wcisnąć ikonę wykresu po lewej stronie nazwy wskaźnika. Wciśnięcie kolejnej ikony wykresu, przy drugim wskaźniku powoduje dodanie kolejnego wskaźnika do porównania. Porównywać można maksymalnie dwa wskaźniki ze sobą. Kliknięcie ikony wykresu przy kolejnym wskaźniku wyłącza ostatnio wybrany wskaźnik na wykresie i aktywuje kliknięty. Aby wyłączyć wskaźnik wybrany jako pierwszy należy ponownie kliknąć ikonę wykresu przy nim. Przesuwanie kursorem po wykresie powoduje wyświetlanie wartości dla wybranych wskaźników w danym okresie czasu. Można modyfikować zakres wyświetlanych na wykresie danych poprzez oś nawigacji. Aby usunąć wskaźnik z tabeli należy kliknąć ikonę usuwania wskaźnika lub ponownie kliknąć dany wskaźnik w panelu wyboru wskaźników. W każdej chwili możliwa jest zmiana spółki poddawanej analizie, służy do tego panel boczny wysuwający się po najechanie na jego etykietę myszką. Również w tabeli aktywne są podpowiedzi dotyczące wskaźników.

5. Skaner.
Moduł Skaner służy do filtrowania listy spółek dostępnych w bazie danych Quant Research na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów. Unikalną cechą modułu jest możliwość automatycznej symulacji wyników teoretycznej inwestycji w akcje, wybierane przy pomocy zdefiniowanych kryteriów, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, przy założeniu miesięcznego lub kwartalnego okresu równoważenia portfela. Widok modułu składa się z czterech części: panelu wyboru wskaźników, tabeli budowy kryteriów, tabeli wyników symulacji strategii, wykresu wartości teoretycznego portfela, listy spółek spełniających kryteria.

Wybór wskaźników i budowa kryteriów wyszukiwania spółek.
Aby zdefiniować kryteria wyszukiwania należy z panelu wyboru wskaźników wybrać interesujące nas wskaźniki. Wskaźniki zostaną dodane do tabeli budowy kryteriów. Aby baza danych Quant Research została przeszukana należy podać zakresy liczbowe dla kryteriów. W polach edycji zakresów wyświetlane są podpowiedzi dotyczące skrajnych wartości danego wskaźnika w oparciu o aktualne dane. Istnieje możliwość zdefiniowania kryterium w oparciu o wartość procentową. W tym celu należy kliknąć przycisk z symbolem „%” a następnie podać przedział procentowy dla danego wskaźnika. Przykładowo podanie w górnej granicy 20 [%] oznacza, że kryterium będzie spełniać 20% spółek o najniższej wartości wybranego wskaźnika w bazie danych. Kryteria dotyczące grup spółek (jak branża) pozwalają na zawężenie spektrum przeszukiwania, na przykład, do spółek nie będących bankami.

Wykres symulacji strategii.
Wynikiem prawidłowo zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania (strategii) jest symulacja inwestycji z użyciem tych kryteriów w okresie ostatnich siedmiu lat (z ang. backtest). Moduł Skanera pozwala na obliczenie symulowanych stóp zwrotu oraz symulowanej wartości portfela w okresie tej hipotetycznej inwestycji. Symulacja domyślnie zakłada miesięczny okres równoważenia portfela tj. okres, po którym sprawdzane są kryteria przeszukiwania i w ich wyniku budowany jest portfel na kolejny miesiąc. Przy pomocy przycisku z napisem „Kwartalnie” można zmienić ten okres na kwartalny. Aby uzyskać informacje jakie spółki spełniały kryteria wyszukiwania (były w teoretycznym portfelu) w danym momencie symulacji wystarczy przesunąć myszkę po wykresie. Okno listy spółek wyświetla wówczas listę aktualną na dany dzień symulacji.

Istnieje możliwość sprawdzenia wartości poszczególnych kryteriów w danym momencie symulacji. W tym celu klikamy na interesującym nas dniu symulacji a wykres staje się nieaktywny. W tym momencie kliknięcie na przycisk „Pokaż szczegóły” spowoduje wywołanie nowego widoku z pełną tabelą zawierającą nazwy spółek dla danego dnia oraz wartości kryteriów z przeszłości.

Po zamknięciu widoku szczegółów listy spółek ponowne kliknięcie na wykresie aktywuje go z powrotem. Domyślnie wyświetlana jest najnowsza lista spółek, czyli spółki spełniające kryteria obecnie (gdy wskaźnik myszki jest poza wykresem).

6. Strategia.
Moduł Strategia zawiera szereg zdefiniowanych przez Quant Research zestawów filtrów inspirowanych strategiami znanych inwestorów giełdowych. Prezentacja strategii opiera się na symulowanym przebiegu inwestycji (ang. backtestach).

Widok modułu składa się z dwóch części: tabeli z wynikami symulacji inwestycji oraz wykresu prezentującego wartość teoretycznego portfela tworzonego na podstawie predefiniowanych filtrów.
Domyślnie strategie uszeregowane są według średniorocznej stopy zwrotu w ramach symulacji obejmującej ostatnie 7 lat, przy założeniu miesięcznego okresu przebudowy portfela. Istnieje możliwość zmiany tego okresu na kwartalny, w takim przypadku tabela stóp zwrotu ulega przeliczeniu. Sortowanie tabeli jest możliwe również ze względu na pozostałe stopy zwrotu lub ryzyko poprzez kliknięcie w nagłówek danej kolumny.

Aby włączyć wykres wybranej strategii należy kliknąć w ikonę wykresu przy jej nazwie.

Przesuwając kursor na wykresie można w łatwy sposób śledzić stopy zwrotu od początku symulacji dla wybranych strategii.

Kliknięcie ikony informacji „i” wyświetla krótki opis danej strategii.

Wczytywanie strategii do Skanera.
Każda ze strategii może zostać wczytana do modułu Skaner w celu swobodnej modyfikacji kryteriów. Aby tego dokonać należy kliknąć ikonę wczytywania (z napisem „wczytaj”). W ten sposób można wyświetlić listę spółek aktualnie spełniającą kryteria danej strategii, sprawdzić przebieg symulacji inwestycji oraz modyfikować kryteria.

Zapisywanie kryteriów wyszukiwania (strategii).
Parametry strategii zapisane są w adresie strony www Skanera co pozwala na przesyłanie zdefiniowanych kryteriów do innych użytkowników a także na zapisywanie strategii w formie notatki lub pliku tekstowego.