Nota prawna

Administrator Serwisu, tj. Quant Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopcińskiego 14/56, 02-777 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000451764; REGON:146473627; NIP 951-236-34-14, kapitał zakładowy 70.000 zł w całości opłacony,  oświadcza jak następuje:

1. Inwestowanie jest zawsze procesem obarczonym ryzykiem, dla przykładu decyzja inwestycyjna o zakupie akcji może spowodować utratę nawet całości zainwestowanego w nie kapitału, a inwestowanie w instrumenty pochodne, z wykorzystaniem dźwigni finansowej, może doprowadzić do utraty większej kwoty niż zainwestowana pierwotnie.

2. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar mają wyłącznie charakter informacyjny lub statystyczny. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników Serwisu są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

3. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

4. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.

5. Wszelkie opinie, poglądy, komentarze, wiadomości znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar stanowią subiektywny przejaw osobistej wiedzy oraz doświadczenia ich autorów i nie powinny być interpretowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej.

6. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

7. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).

8. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie są przygotowywane w oparciu o analizę sytuacji finansowej konkretnego Użytkownika Serwisu.

9. Nie gwarantujemy pełnej integralności i nie odpowiadamy za błędy w danych pochodzących od emitentów giełdowych lub jakichkolwiek innych zbliżonych źródeł, które to dane będą następnie importowane do baz danych zamieszczonych w Serwisie.

10. Wszelkie dane, materiały, informacje, obliczenia, analizy, artykuły, opracowania oraz opinie, poglądy, komentarze, wiadomości itp. znajdujące się w Serwisie Giełdowy Radar nie mogą być postrzegane i traktowane przez Użytkowników Serwisu jako zapewnienie i/lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, np. zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji.