Regulamin

Regulamin Internetowego Serwisu gieldowyradar.pl
Wersja: 2.0, aktualna od dnia: 25 grudnia 2014r. 

§1 Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki korzystania z oferty usługowej Internetowego Serwisu gieldowyradar.pl [Serwis], prowadzonego pod adresem internetowym: http://www.gieldowyradar.pl – w szczególności prawa i obowiązki Administratora Serwisu (§1 ust. 2)  oraz Użytkowników (§1 ust. 6). Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [obowiązuje od 25 grudnia 2014r. – Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)  nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011 r. i zmiany w prawie od 25.12.2014 r. oraz innych obowiązujących polskich aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.
 2. Administratorem Serwisu jest: Quant Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopcińskiego 14/56, 02-777 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451764; REGON: 146473627; NIP: 951-236-34-14, kapitał zakładowy 70.000 zł w całości opłacony.
 3. Domena internetowa: „gieldowyradar.pl” i główna strona internetowa Serwisu: www.gieldowyradar.pl wraz ze wszystkimi podstronami, na których dostępny jest Serwis [gieldowyradar.pl] jest własnością:  Administratora Serwisu, który prowadzi również bieżącą obsługę  Serwisu.
 4. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub z gieldowyradar.pl podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Administratora Serwisu – bezwarunkowo zabronione. Jeżeli nie jest potwierdzone odmiennie – Administrator  Serwisu posiada wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu i Oferty Serwisu (§1 ust. 9).
 5. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18[osiemnaście] i legitymują się pełną zdolnością do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.
 6. Użytkownik, to podmiot opisany w ust. 5 powyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (§1 ust. 13) lub korzysta z innych usług Serwisu.
 7. Konto Użytkownika, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu (§1 ust. 14) opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, a login to adres e-mail podany przez Użytkownika. Hasło Użytkownika nie jest znane Administratorowi Serwisu i Użytkownik ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, gdyż udostępnienie hasła Użytkownika osobom trzecim może być potraktowane jako podstawa do natychmiastowego rozwiązania Umowy (§1 ust. 12) i usunięcia Konta Użytkownika.
 8. System informatyczny Serwisu umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu i Administrator Serwisu zaleca dokonanie zmiany hasła. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, pod adresem internetowym: https://gieldowyradar.pl/kontakt/, konto zostanie niezwłocznie usunięte wraz z danymi osobowymi, co skutkuje także zablokowaniem możliwości przeglądania wersji demonstracyjnej aplikacji opisanej w (§1 ust. 9). 
 9. Oferta Serwisu to: Dostęp nieograniczony lub limitowany (licencja) do aplikacji w technologii Java (program komputerowy) umożliwiające i ułatwiające analizę fundamentalną emitentów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. W ramach korzystania z aplikacji Użytkownik otrzymuje dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających w szczególności na:
  a)    Przeglądanie sprawozdań finansowych spółek oraz szeregu informacji udostępnianych przez spółki i inne podmioty związane kapitałowo ze spółkami takimi jak: Otwarte Fundusze Emerytalne lub Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w związku z ich zaangażowaniem kapitałowym w spółki.
  b)    Analizowanie sytuacji finansowej emitentów zgodnie z założeniami analizy fundamentalnej w oparciu o szereg wskaźników automatycznie obliczanych i prezentowanych przez ww. aplikację.
  c)    Wyszukiwanie spółek w autorskiej bazie danych finansowych spółek w oparciu o zadane przez użytkownika kryteria, automatyczną wycenę porównawczą spółek w oparciu o wskaźniki kalkulowane przez ww. aplikację.
  d)    Obserwowanie działania strategii inwestycyjnych znanych inwestorów giełdowych w oparciu o autorską interpretację ich metod dokonaną przez Administratora Serwisu.
  e)   Testowanie strategii inwestycyjnych użytkownika opartych o założenia analizy fundamentalnej w oparciu o dane historyczne dostępne w bazie danych serwisu w okresie ostatnich siedmiu lat. [Aplikacja]
  Dostęp do Aplikacji za pośrednictwem Serwisu jest ograniczony lub nieograniczony czasowo i funkcjonalnie. Wersja pełnego dostępu do Aplikacji jest dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych w Serwisie po opłaceniu abonamentu. Użytkownik zarejestrowany i zalogowany ma prawo do użytkowania wersji demonstracyjnej (ograniczonej) dostępu do Aplikacji. 
 10. Usługa dodatkowa, to każda usługa świadczona na rzecz Użytkownika, w związku z charakterem sprzedawanych Produktów, np. Newsletter – Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość zapisania się i otrzymywania nieodpłatnie drogą elektroniczną analiz, raportów i materiałów promocyjnych albo system płatności online.
 11. Produkt, to Oferta Serwisu i Usługi dodatkowe oferowane przez Serwis.
 12. Umowa, to umowa licencyjna zawierana między Administratorem Serwisu a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość określająca okres czasowy i zakres korzystania przez Użytkownika z Oferty Serwisu. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. 
 13. Zamówienie, to oświadczenie woli Użytkownika określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy za pośrednictwem Serwisu z  Administratorem Serwisu.
 14. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.)
 15. Korzystanie z Oferty Serwisu w sposób czynny, np. poprzez złożenie Zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie gieldowyradar.pl oznacza akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji.
 16. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy bez ograniczeń za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, pod adresem internetowym: https://gieldowyradar.pl/kontakt/.
 17. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym skorzystaniem z Oferty Serwisu.
 18. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 19. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski.

 

§2 Rejestracja / Zamówienia.

 1. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).
 2. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie Produkty oryginalne, wolne od wad prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Polski.
 3. Rejestracja i Zamówienie w Serwisie odbywa się następująco: Użytkownik klika w przycisk „Panel logowania”,  podaje wymagane dane, następnie wybiera wersję Aplikacji: Demo lub wersję płatną, następnie może oświadczyć o akceptacji Regulaminu i może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i albo: przechodzi do panelu logowania, gdzie używa podanego adresu e-mail jako loginu i przesłanego pocztą elektroniczną hasła (zyskując dostęp do wersji demonstracyjnej Aplikacji) lub jest przekierowywany do internetowego systemu płatności PayU, gdzie dokonuje płatności wybranej opcji abonamentu, po czym jest kierowany do panelu logowania, gdzie używa adresu e-mail i przesłanego mailem hasła (uzyskując dostęp do wersji pełnej Aplikacji).
 4. Umowa jest zawierana na czas określony, tj. odpowiadający wybranemu okresowi abonamentu.
 5. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Administrator Serwisu uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane przez system rejestracji dane. 
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy. Zgoda Użytkownika upoważnia Administratora Serwisu także do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012 nr 0 poz.1528).
 8. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Celem zapoznania się z Polityką prywatności  Serwisu  Administrator Serwisu odsyła pod adres internetowy: https://gieldowyradar.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto Administratora Serwisu poprzez system PayU. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayU znajdują się na stronie internetowej: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf 
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby. 

 

§3 Wysyłka i Realizacja.

 1. Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią realizację Zamówienia, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.
 2. Na podstawie art. 5431  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu,nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 4921 i art. 494 Kodeksu cywilnego stosuje się.

 

§4 Płatność i Dostawa.

 1. Serwis świadczy usługi odpłatne, np. licencja na pełny dostęp do Aplikacji i nieodpłatne, np. Newsletter.
 2. Szczegółowy cennik Oferty Serwisu znajduje się pod adresem internetowym: https://gieldowyradar.pl/abonamenty/
 3. Administrator Serwisu wystawia paragon lub fakturę VAT. Jest to dowód nabycia prawa do korzystania z Aplikacji.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ust. 2 powyżej z uwagi na zmiany obiektywne, niezależne Administratora Serwisu. Zmiana ceny nigdy nie działa retroakcyjnie i nie obejmuje Umów już zawartych.
 5. Serwis realizuje Zamówienia drogą elektroniczną na podane przez Użytkownika adresy e-mail.

 

§5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Użytkownik, który zawarł z Administratorem Serwisu umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. Wskazane w §5 ust. 1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) jeżeli Administrator Serwisu i Klient nie umówili się inaczej, prawo do odstąpienia nie obejmuje umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, pisemne oświadczenie opisane w §5 ust.1 Regulaminu Użytkownik powinien odesłać na własny koszt na adres podany w §1 ust. 2 Regulaminu. Do przesyłki dołączamy dokument odstąpienia oraz nr konta do zwrotu zapłaty. Skany dokumentów potwierdzających odstąpienie można również przesłać na adres e-mail: biuro@gieldowyradar.pl.
 4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu wg §5 ust. 4 Regulaminu Administrator Serwisu dokona oceny sytuacji. Jeżeli zwrot spełnia wymienione w §5 ust. 3 Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Użytkownika pocztą. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7[siedmiu] dni roboczych, Administrator Serwisu dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone w związku z Umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

§6 Reklamacje.

 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty Serwisu.
 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany w §1 ust. 2 Regulaminu lub e-mail: biuro@gieldowyradar.pl w postaci skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.
 3. W przypadku niezgodności licencji z Umową lub Ofertą Serwisu należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Administratora Serwisu, na jego koszt na adres podany w §1 ust. 2 Regulaminu.W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 4. Reklamację rozpatruje Administrator Serwisu w terminie: 14[czternastu] dni od dnia jej otrzymania, informując niezwłocznie Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

 

§7 Postanowienia uzupełniające.

 1. Umowę  można rozwiązać:
  a)    za porozumieniem Administratora Serwisu  i Użytkownika,
  b)    z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  c)    Użytkownik może rozwiązać Umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny wg §4 ust. 4 Regulaminu.
 2. Umowa wygasa wraz z upływem okresu wykupionego abonamentu, wraz z wygaśnięciem Umowy Konto Użytkownika jest usuwane – jeżeli abonament nie zostanie przedłużony.
 3. Administrator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie.
 5. Administrator Serwisu zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby strona i system sprzedaży działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej:  http://www.gieldowyradar.pl.
 7. Administrator Serwisu nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej. 
 8. Do poprawnego działania gieldowyradar.pl zalecamy:  
  a)    Stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
  b)    Zastosowanie rozdzielczości ekranu monitora: 1280×720 pikseli.
  c)    Wersji Java przynajmniej: 6.
 9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej: http://www.gieldowyradar.pl i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu w terminie 14 dni, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Użytkownika, ale z zachowaniem możliwości przeglądania gieldowyradar.pl  w przypadku odrzucenia nowej treści Regulaminu.
 10. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 11. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w wiadomościach kierowanych do Administratora Serwisu, a także przekazywanie materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator  Serwisu niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 12. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w wiadomościach kierowanych do Administratora Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 13. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w wiadomościach kierowanych do Administratora Serwisu odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w ust. 11 i ust. 12.
 14. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Administratora Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 15. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i  Administratora Serwisu.
 16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy: 
  – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
  – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).
  – Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).
 17. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 18. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania Serwisu prosimy o kontakt pod adresem: https://gieldowyradar.pl/kontakt/
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej  http://www.gieldowyradar.pl.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, jeżeli odstąpienie jest prawem dopuszczalne)


Quant Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopcińskiego 14/56, 02-777 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000451764; REGON:146473627; NIP 951-236-34-14, kapitał zakładowy 70.000 zł w całości opłacony.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne przekreślić.