Polityka prywatności

Polityka Prywatności Internetowego Serwisu gieldowyradar.pl
Wersja: 2.0, aktualna od dnia: 1 stycznia 2015r. [Polityka Prywatności]

 1. Polityka Prywatności Serwisu opisuje sposób, w jaki Administrator Serwisu postępuje z danymi  osobowymi i informacjami osobistymi, które przekazuje do Serwisu jego Użytkownik. Polityka Prywatności dotyczy również informacji i danych przekazywanych podczas korzystania z Serwisu. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora Danych Osobowych Serwisu, tj. Quant Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopcińskiego 14/56, 02-777 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451764; REGON146473627; NIP 951-236-34-14, kapitał zakładowy 70.000 zł [Quant Research sp. z o.o.].
 2. Politykę Prywatności wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu, dostępnego pod adresem internetowym: http://gieldowyradar.pl/regulamin/ 
 4. Znajdują się tam również definicje podstawowych pojęć używanych w treści Polityki Prywatności.
 5. Administrator Serwisu przyjmuje Politykę Prywatności w celu ochrony interesów Użytkowników oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Przepisy prawa obowiązującego aktualnie w Polsce nakazują Administratorowi Serwisu ochronę danych osobowych. Jeżeli jest konieczne przekazanie danych osobowych podczas korzystania z Serwisu, to Użytkownik może być pewien, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 6. Administrator Serwisu deklaruje:
  a)    zamiar podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  b)    zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników Serwisu, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  c)    zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez  takie osoby;
  d)    zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
 7. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
  a)    Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
  b)    Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
  c)    Przetwarzanie danych – to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
  d)    System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 8. Administrator Serwisu przetwarza następujące dane osobowe:
  a)    imię i nazwisko,
  b)    adres,
  c)    adres e-mail wraz z numerem IP.
  d)    nr konta bankowego,
  e)    nr NIP.
 9. Administrator Serwisu bezwarunkowo respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
 10. Administrator Serwisu zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz personelu. 
 11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych rejestracyjnych  – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.
 12. Administrator Serwisu zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Administrator Serwisu dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.
 13. Możliwe jest przeglądanie zawartości Serwisu bez tworzenia Konta Użytkownika. Można także skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, pod adresem internetowym: http://gieldowyradar.pl/kontakt/, nie tworząc Konta Użytkownika.
 14. Niektóre możliwości Serwisu, np. korzystanie z pełnej wersji aplikacji oferowanej przez Serwis – wymaga rejestracji w Serwisie i założenia Konta Użytkownika, a także wniesienia stosownej opłaty wg aktualnego cennika,  korzystanie z wersji demonstracyjnej aplikacji oferowanej przez Serwis – wymaga rejestracji w Serwisie.
 15. Podczas korzystania z Serwisu, Administrator Serwisu może rejestrować następujące informacje w sposób manualny lub automatyczny:
  a)    poziom uprawnień Użytkownika,
  b)    statystyki do analizy ruchu na gieldowyradar.pl
 16. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator Serwisu może umieszczać „tag” – określany też jako plik web beacon, tj. obiekt pliku, taki jak przezroczysta grafika lub obraz, który umieszcza się w witrynie internetowej lub wiadomości e-mail; pliki web beacon są zazwyczaj używane wraz z plikami cookie HTML do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy, kiedy wiadomość zawierająca plik web beacon jest otwarta w innych wysyłanych wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.
 17. W przypadku przesłania do Serwisu danych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania działania Serwisu. 
 18. Administrator Serwisu może używać adresu e-mail Użytkownika do celów administracyjnych, np. dla powiadamiania o istotnych zmianach w Serwisie.
 19. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na komputerze docelowym, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony www, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
 20. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookies przez System informatyczny Serwisu.
 21. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.
 22. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies używane przez system informatyczny Serwisu nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne, z zastrzeżeniem Polityki prywatności.
 23. Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony prywatności można znaleźć  poniżej pod odnośnikami, odpowiednio do używanej przeglądarki internetowej, tj.
  a)    Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  b)    Microsoft Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  c)    Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  d)    Opera http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  e)    Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 24. Administrator Serwisu przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.
 25. Administrator używa plików cookies, web beacon oraz informacji dzienników, w szczególności:
  a)    jako  element umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości Serwisu;
  b)    zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
  c)    aby zapisywać informacje logowania, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Serwisie;
  d)    aby dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść;
  e)    aby monitorować efektywność kampanii marketingowych;
  f)     aby monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
  g)    aby monitorować status Użytkownika;
  h) jako np. część systemu Facebook, tj. portalu społecznościowego udostępnianego przez Facebook, Inc. Polityka prywatności Facebook jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/
 26. Odnośniki do stron zewnętrznych: Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe. Jeżeli odnośnik taki zostanie użyty do opuszczenia naszych stron internetowych, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator Serwisu nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 27. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Serwisu wyłącznie tak długo, jak długo istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać, aby Administrator Serwisu ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@quantresearch.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://gieldowyradar.pl/kontakt/.
 28. Osobie udostępniającej Administratorowi Serwisu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 29. Partnerzy marketingowi Serwisu mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam oraz akceptują Politykę prywatności Serwisu. Administrator Serwisu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Klienta.
 30. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej dane osobowe Administrator Serwisu odsyła do następujących polskich aktów prawnych:
  a)    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  b)    Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
 31. Jeżeli Użytkownik Serwisu zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca  jest niezgodna z prawdą lub niekompletna, Administrator Serwisu umożliwia zgłoszenie tegoż faktu na adres e-mail: biuro@quantresearch.pl lub zapośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://gieldowyradar.pl/kontakt/. W razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.